kartoteka

829138
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
398
605
2013
557532
10436
22935
829138

 

 

Tytuł projektu: "Opracowanie krajowych strategii gospodarowania wybranymi gatunkami zagrożonymi lub konfliktowymi".

 

Strona internetowa: http://gatunki.sggw.pl

 

Czas realizacji: 2009– 2011.

 

Kierownik projektu: Wanda Olech-Piasecka.

 

pic 07Streszczenie: Całkowita liczba niedźwiedzi brunatnych w Polsce oceniana jest na około 100 osobników, a zasięg występowania gatunku jest niewielki. Utrata i fragmentacja siedlisk, narastająca ekspansja ludzi na tereny zamieszkałe przez niedźwiedzie oraz ograniczenie zasobów pokarmowych to główne zagrożenia dla populacji niedźwiedzia brunatnego. Niezrównoważony rozwój regionalny, w szczególności infrastruktury transportowej oraz turystyki, a także stale rosnąca presja ze strony człowieka mogą spowodować nasilenie konfliktu na linii człowiek - niedźwiedź (ataki na zwierzęta gospodarskie, ule oraz ludzi) w najbliższej przyszłości. Istnieje pilna potrzeba ustanowienia międzynarodowej strategii ochrony tego gatunku wśród wszystkich krajów karpackich. Polska populacja niedźwiedzia brunatnego leży na granicy zasięgu populacji karpackiej. Brak spójnego programu działań dla całego obszaru występowania może spowodować, w dłuższej perspektywie, znaczący spadek liczebności populacji krajowej. Dodatkowo należy mieć na uwadze, że niedźwiedź jako gatunek zapadający w sen zimowy o niskim współczynniku reprodukcji, może być podatny na zmiany klimatyczne.

Głównym celem projektu jest opracowanie programu ochrony krajowej populacji niedźwiedzia brunatnego. Określi on status populacji, rozpozna główne zagrożenia i zaproponuje czynności ochronne, które zagwarantują długoterminową trwałość gatunku w Polsce. Czynności te mają na celu: (1) wyeliminowanie lub zmniejszenie negatywnych skutków aktualnie występujących zagrożeń, (2) zapobieżenie pojawieniu się nowych zagrożeń oraz problemów ochrony w przyszłości, biorąc również pod uwagę możliwe skutki zmian klimatycznych.

Projekt zakłada prowadzenie prac terenowych w celu inwentaryzacji liczebności i rozmieszczenia niedźwiedzia brunatnego. Informacje zdobyte w terenie zostaną uzupełnione o dane uzyskane od nadleśnictw metodą ankietową. Wykorzystane zostaną również wszystkie zgromadzone jak dotąd informacje o występowaniu i rozmieszczeniu tego gatunku w Polsce. Planowane jest oszacowanie wielkości populacji na podstawie badań genetycznych włosów. Zaletą tej metody jest stosunkowo niski koszt i dokładność. Stosowana z powodzeniem w badaniach nad innymi populacjami niedźwiedzia brunatnego, pozwoli uzyskać pierwsze wiarygodne informacje na temat liczebności tego gatunku w Polsce. Przeprowadzone dotychczas badania liczebności nie dawały bowiem jednoznacznych wyników. Planowane jest opracowanie protokołu systematycznego gromadzenia próbek włosów do oszacowania liczebności na podstawie analiz genetycznych. Badania te mogłyby być powtarzane co kilka lat w celu monitorowania trendów populacji. Zasobność bazy pokarmowej, mająca zasadnicze znaczenie w okresach krytycznych, zostanie określona na podstawie analiz diety. Informacje uzyskane z powyższych źródeł wraz z danymi zebranymi w ostatnich latach przez Instytut Ochrony Przyrody PAN zostaną poddane analizie przy użyciu Systemu Informacji Geograficznej (GIS). Powstaną mapy rozmieszczenia oraz model jakości siedlisk niedźwiedzia brunatnego, które posłużą do identyfikacji obszarów o najwyższej wartości dla ochrony gatunku, jak również obszarów konfliktowych i miejsc potencjalnego zasiedlenia gatunku.

Cykl spotkań oraz warsztatów z udziałem społeczności lokalnych, w tym pasterzy, myśliwych i rolników, a także przedstawicieli administracji Lasów Państwowych i Parków Narodowych będzie prowadzony w celu omówienia głównych konfliktów, wypracowania satysfakcjonujących rozwiązań oraz uświadamiania obywateli o potrzebie ochrony polskiej populacji niedźwiedzia brunatnego.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com