Nowy gość w naszym zespole

Witamy Manuela Díaz Fernándeza, który odbywa 3-miesięczny staż w Instytucie Ochrony Przyrody PAN. Manu jest doktorantem w Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) w Sewilli, Hiszpanii. Jego zainteresowania badawcze dotyczą ekologii i zachowania dużych drapieżników oraz ich interakcji z ludźmi. W swoim doktoracie skupia się na badaniu, w jaki sposób mała, kantabryjska populacja niedźwiedzia brunatnego wzrosła liczebnie i odzyskała część swojego zasięgu oraz jak ten wzrost liczebności i rozmieszczenia niedźwiedzi wpływa na ich interakcje z ludźmi.

Podczas swojego stażu Manu planuje analizę przestrzennych i czasowych wzorców szkód wyrządzanych przez niedźwiedzie w pasiekach w Górach Kantabryjskich, a także modelowanie i mapowanie ryzyka wystąpienia szkód wyrządzanych przez niedźwiedzie, tak by wykryć obszary o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia szkód. Identyfikacja potencjalnie „ryzykownych” miejsc może pomóc zarządzającym w Górach Kantabryjskich w zmniejszeniu strat spowodowanych szkodami poprzez działania prewencyjne, a docelowo wpłynąć na „pokojowe” współistnienie ludzi i niedźwiedzi.

Już dziś zapraszamy na prezentację pt. „Niedźwiedzie w krajobrazach podmiejskich i rolniczych: ekologiczne i społeczne podejście do nowych wyzwań związanych z ochroną kantabryjskiej populacji niedźwiedzia brunatnego”, którą Manuel wygłosi 14 listopada o godz. 12.00 w IOP PAN.